- planujemy i opisujemy przestrzeń

MENU

Opracowania - zasoby

Opracowania planistyczne

Opracowania studialne, projekty i koncepcje

struktura

planowanie przestrzenne

planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

GIS

Geographic information system

system informacji przestrzennej

urbanistyka

Wzorce projektowe w planowaniu przestrzennym

Wykorzystanie wzorców projektowych w urbanistyce

Wzorce projektowe (Design Patterns) w urbanistyce i planowaniu przestrzennym

System wzorców projektowych (Pattern Language) w urbanistyce i planowaniu przestrzennymWizja i model - proces projektowania

Wizja i model - proces projektowania

dokument planistyczny, dokumenty planistyczne

plan miejscowy, plany miejscowe

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

opracowanie ekofizjograficzne

opracowania ekofizjograficzne

prognoza oddziaływania na środowisko

doradztwo planistyczne

doradztwo w sprawach planowania przestrzennego

consulting planistyczny

consulting w sprawach planowania przestrzennego

obsługa planistyczna gmin

obsługa strategiczna gmin

obsługa operacyjna gmin

obsługa projektowa gmin

obsługa postępowań administracyjnych w sprawach planowania przestrzennego

pomoc prawna w sprawach planowania przestrzennego

zaskarżenie uchwały planu miejscowego

zaskarżenie uchwały w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

skarga do WSA w sprawie uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

żądanie usunięcia naruszenia interesu prawnego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Podstawowym problemem projektowania i zarządzania przestrzennymi strukturami osadnictwa, zabudowy oraz systemów infrastruktury, który również jest dostrzegalny w innych dziedzinach o złożonym i interdyscyplinarnym charakterze, jest zagadnienie dochodzenia do efektywnego i funkcjonalnego modelu, który pozwoli godzić złożone konflikty związane z różnymi sposobami użytkowania przestrzeni i jednocześnie zaspakajać zróżnicowane, a czasami sprzeczne oczekiwania podmiotów z niej korzystających.


Poszukiwanie uniwersalnego modelu jest głównym motorem napędzającym badania oraz próby formułowania koncepcji urbanistycznych, czy to w formie koncepcji „miast idealnych”, w których centralnym zagadnieniem był porządek geometryczny miast, budowanych na bazie „doskonałych” figur geometrycznych, czy to „miast ogrodów” odwołujących się do oczywistych preferencji estetycznych i stylu życia ludzi i społeczności lokalnych, czy to porządku funkcjonalnego, w koncepcji modernistycznego funkcjonalizmu, który rozwiązywał konflikty związane z różnymi formami użytkowania terenów poprzez konsekwentną ich izolację.


Jedną z wielu koncepcji modelowania tych zagadnień jest system opracowany przez amerykańskiego urbanistę pochodzenia brytyjskiego Christophera Alexandra. Zaproponowana przez niego koncepcja wzorców projektowych, ujęta w szerszy model „języka wzorców” wpisuje się w liczący już 40 lat nurt tzw. „nowej urbanistyki”, która stanowi reakcję na nieefektywność, nieprzyjazność dominujących w XX wieku modeli funkcjonalistycznych.


Modernistyczna teoria rozwiązywania konfliktów poprzez separowanie ich przyczyn, były próbą racjonalnego ogarnięcia urbanistycznego chaosu odziedziczonego po XIX – wiecznym rozwoju industrialnym miast. Próbowały one zaradzić problemom przegęszczenia śródmieść, uciążliwości przemysłu, przywracały znaczenie racjonalnej kompozycji przestrzennej oraz dostępu do zieleni i przestrzeni otwartych. Ale rozwiązując jedne problemy, tworzyły jednocześnie nowe: ignorowały ludzkie potrzeby estetyczne, potrzeby utożsamienia się z otoczeniem, tworzyły struktury, których skala wymykała się percepcji ich użytkownika. Dodatkowo takie struktury wymagały budowy od podstaw i nie dawały się pogodzić z istniejącą rzeczywistością. Jednocześnie teoria ta okazała się zupełnie niedostosowana do wymogów cywilizacji postindustrialnej, charakteryzującej się upadkiem roli przemysłu, wzrostem roli usług, wzrostem zamożności obywateli, a w ślad za tymi ich mobilności i aspiracji.


Modernistyczne osiedla sprzyjały wzrostowi anonimowości ich mieszkańców oraz przez swoją powtarzalność nie zapewniały warunków utożsamienia się z otaczającą przestrzenią. Funkcjonalizm był jednym z czynników kształtujących rozległe osiedla bloków mieszkalnych (Europa, rzadziej Ameryka Północna), współczesne suburbia (amerykańskie Levittowns, housing subdivisions, commuters towns – czyli sypialnie wielkich miast w formie rozległych obszarów osiedli domków jednorodzinnych), wielkie strefy przemysłowe, rozległe centra usługowo-handlowe, centra biurowe. Taka struktura wielkich miast spowodowała lawinowy wzrost dojazdów „do pracy i z pracy”, „na zakupy i z zakupów”, do urzędu i z urzędu” – i to dojazdów realizowanych w większości prywatnymi samochodami. Jednocześnie, poprzez wyrzucenie mieszkalnictwa na peryferie, znacznie pogorszył się dostęp mieszkańców miast do usług wyższego rzędu: kultury, sztuki, nauki, szkolnictwa wyższego itp. Taki model ma doniosły wpływ na styl i jakość życia: gdzie indziej się pracuje, gdzie indziej się mieszka; dzień mieszkańca miasta jest ostro i trwale rozdzielony na czas pracy i czas prywatny, ten drugi uszczuplony dodatkowo przez konieczność wielogodzinnego dojazdu.


Pattern Language – to tytuł, wydanej w roku 1977, książki Christophera Alexandra, będącej jedną z najważniejszych pozycji tego autora. Zawiera ona 253 rozwiązania odnoszące się do problemów od skali regionu na skali pomieszczenia w budynku kończąc. Rozwiązania te stanowią konkretne „przepisy” stosowane w jasno zdefiniowanych przypadkach o podstawowym, dla procesu projektowania, charakterze. Są to elementarne cegiełki, z których można budować kompletne konstrukcje przestrzenne, uwzględniające złożony kontekst psychologiczny, społeczny, kulturowy, przyrodniczy, gospodarczy i przestrzenny. Podzielenie problemu na małe „atomowe” schematy pozwala na uniwersalne i elastyczne wykorzystanie tych elementów do rozmaitych zagadnień o różnym poziomie złożoności.


Christopher Alexander nie szuka kolejnej koncepcji „idealnego miasta”. Raczej dokonuje przeglądu historycznych i współczesnych rozwiązań, które w różnych miejscach świata funkcjonowały lub funkcjonują i w wielu aspektach sprawdziły się. Te istniejące i przetestowane rozwiązania, zostały wyodrębnione z większych systemów jako jednostkowe zagadnienia wg schematu: kontekst (sytuacja) – problem (istota problemu: wymagania i ich wykluczanie się) – kompromis (rozwiązanie). Metoda projektowania opartego na wzorcach, dzięki wprowadzeniu sprawdzonych rozwiązań, zwalnia projektanta z obowiązku „ponownego wynajdywania koła” i pozwala skupić się na specyfice projektu, nad którym właśnie pracuje. Modularność daje z kolei przymiot elastyczności, poprzez stosowanie wzorców, które w konkretnym przypadku będą właściwe.


digitalizacja dokumentów planistycznych

numeryczna postać dokumentów planistycznych

cyfryzacja dokumentów planistycznych

digitalizacja planów miejscowych

digitalizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

cyfryzacja planów miejscowych

cyfryzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

numeryczna postać planów miejscowych

numeryczna postać miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

numeryczna postać planu miejscowego

numeryczna postać miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

digitalizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

cyfryzacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

numeryczna postać studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

obsługa systemów informacji przestrzennej gminy

obsługa GIS gmin

obsługa informacji przestrzennej gminy

obsługa numerycznych zasobów przestrzennych gmin

System kształtowania i projektowania przestrzeni z użyciem „języka wzorców” pozwala inaczej spojrzeć na przestrzeń, gdyż dostarcza efektywniejszych narzędzi jej opisu oraz pozwala odnaleźć rozwiązania prostsze i bardziej oszczędne, a przy okazji mniej uciążliwe dla środowiska i ludzi, gdyż zapewnia zestaw elementarnych rozwiązań dla poszczególnych problemów oraz zestaw kryteriów pozwalających ocenić projektowane struktury. Model oparty na wzorcach jest czytelny, gdyż złożone problemy są w nim dezagregowane do prostych, sparametryzowanych zagadnień, a projektowane struktury budowane są z dobrze zdefiniowanych elementów o sformalizowanych wzajemnych relacjach.


Metoda projektowania opartego na wzorcach, dzięki dostarczeniu narzędzi w postaci zweryfikowanych w praktyce rozwiązań, zwalnia projektanta z obowiązku „ponownego wynajdywania koła” i pozwala skupić się na specyfice projektu, zmierzającego do osiągnięcia oczekiwanego celu, poprzez wykreowanie poszukiwanego modelu jako kompozycji dobrze zdefiniowanych elementów. Modularność zapewnia elastyczność w procesie projektowania, pozwalając wybierać swobodnie wzorce i ich wzajemne powiązania, tak aby najefektywniej przybliżyć się do założonego celu.


Poniżej załączone jest opracowanie (tekst i prezentacja), stanowiące próbę zastosowania języka wzorców Christophera Alexandra w projekcie planu miejscowego. Istniejąca struktura podziału przestrzeni w tym mieście jest uwarunkowana granicami administracyjnymi. Nie odzwierciedla ona faktycznych związków funkcjonalnych, ani potrzeb i aspiracji mieszkańców. Drugim układem determinującym kształt miasta jest system transportowy. Również i on nie uwzględnia obecnie rozmaitych ról, który winien spełniać względem bliskiego i dalszego otoczenia. Powiązania tranzytowe mieszają się na tych samych drogach i ulicach z powiązaniami lokalnymi, co z jednej strony jest źródłem uciążliwości, a z drugiej powoduje niedrożność całego systemu.


Idea przedstawionej koncepcji planu miejscowego zmierza do godzenia funkcji, które są adresowane „na zewnątrz” danej jednostki urbanistycznej, z funkcjami i cechami zagospodarowania, które służą budowie przyjaznej przestrzeni, jakości zamieszkania i poczucia tożsamości mieszkańców określonej jednostki. Projekt planu miejscowego buduje struktury oparte na hierarchizacji problemów i ich rozwiązań oraz na tworzeniu podziału przestrzennego pozwalającego na integrację całego obszaru w relacjach wiążących potrzeby mieszkańców z warunkami ich zaspakajania, przy jednoczesnym separowaniu tych oddziaływań i wpływów, które będą wywoływać konflikty.Spatial Data Infrastructure

SDI

INSPIRE

Infrastruktura informacji przestrzennej

Semantic Web

Semantic Web GIS

Sieci semantyczne

udostępnianie informacji przestrzennej w internecie

udostępnianie informacji planistycznej w internecie

udostępnianie informacji planistycznej w SDI

udostępnianie planów miejscowych w SDI

udostępnianie planów miejscowych w WMS, WFS

obsługa gminnej infrastruktury informacji przestrzennej

obsługa gminnego węzła infrastruktury informacji przestrzennej

obsługa udostępniania informacji przestrzennej gminy

obsługa udostępniania numerycznych zasobów przestrzennych gminy

Wykorzystanie wzorców projektowych Christophera Alexandra na przykładzie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnic: Śródmieście-Centrum, Lasowice, Osada Jana w Tarnowskich Górach:

WZORCE PROJEKTOWE CHRISTOPHERA ALEXANDRA W PLANIE MIEJSCOWYM - tekst
WZORCE PROJEKTOWE CHRISTOPHERA ALEXANDRA W PLANIE MIEJSCOWYM - prezentacja


Artykuł nt. wykorzystania wzorców projektowych Christophera Alexandra w kształtowaniu przestrzeni publicznej:

Projektowanie systemu przestrzeni publicznej z wykorzystaniem wzorców projektowych Christophera Alexandra


Powrót na górę stronyPowrót na górę strony


Planowanie, urbanistyka, planowanie przestrzenne wzorce projektowe technik informatycznych aplikacja udostępniania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Prezentacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z wykorzystaniem aplikacji PHP5 oraz systemu PostgreSQL Część tekstowa (uchwała) Część graficzna (rysunek planu)

Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS! katalog stron Kataloog.org Katalog freekatalog.ovh.org GeoURL Geo Tagged for Geographic Discovery

Nasza firma oferuje usługi z zakresu planowania przestrzennego i rozwoju systemów informacji przestrzennej. Planowanie, urbanistyka, planowanie przestrzenne, to dziedziny o ugruntowanym warsztacie projektowym, których wzorce projektowe gromadzone są od chwili, gdy pojawiły się pierwsze osady i miasta. Obecnie zyskują one nowe narzędzia w postaci technik informatycznych. Przykładowe możliwości prezentuje testowa aplikacja służąca udostępnieniu treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w internecie.

Prezentacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z wykorzystaniem aplikacji PHP5 oraz systemu PostgreSQL

Stosowane przez przedsiębiorstwo Struktura techniki numerycznej prezentacji planów miejscowych:

Prezentacja planu miejscowego sporządzonego w części graficznej w formie wektorowej (OGC Simple Features), a w części tekstowej jako dokumentu XML - akt prawny:

Prezentacja planu miejscowego sporządzonego w części graficznej w formie wektorowej (OGC Simple Features), a w części tekstowej w formie relacyjnej bazy danych: