- planujemy i opisujemy przestrzeń

MENU

Opracowania - zasoby

Opracowania planistyczne

Opracowania studialne, projekty i koncepcje

struktura

planowanie strategiczne

planowanie operacyjne

planowanie przestrzenne

planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

GIS

Geographic information system

system informacji przestrzennej

urbanistyka


Planowanie strategiczne i przestrzenne
Planowanie strategiczne
Ogólne zadania planowania
Strategia
Planowanie operacyjne
Planowanie przestrzenne
Zadania planowania przestrzennego

Strategia rozwoju

Plan miejscowy

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Polityka przestrzenna gminy

Opracowanie ekofizjograficzne

Prognoza oddziaływania na środowisko

doradztwo planistyczne

doradztwo w sprawach planowania przestrzennego

doradztwo strategiczne

doradztwo operacyjne

consulting planistyczny

consulting w sprawach planowania przestrzennego

consulting strategiczny

consulting operacyjny

obsługa postępowań administracyjnych w sprawach planowania przestrzennego

pomoc prawna w sprawach planowania przestrzennego

Planowanie strategiczne i przestrzenne

Rozwój społeczno-gospodarczy

Rozwój zrównoważony

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego

Program operacyjny

Programy operacyjne

Planowanie strategicznedokument planistyczny, dokumenty planistyczne

plan miejscowy, plany miejscowe

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

opracowanie ekofizjograficzne

opracowania ekofizjograficzne

prognoza oddziaływania na środowisko

doradztwo planistyczne

doradztwo w sprawach planowania przestrzennego

consulting planistyczny

consulting w sprawach planowania przestrzennego

obsługa planistyczna gmin

obsługa strategiczna gmin

obsługa operacyjna gmin

obsługa projektowa gmin

obsługa postępowań administracyjnych w sprawach planowania przestrzennego

pomoc prawna w sprawach planowania przestrzennego

zaskarżenie uchwały planu miejscowego

zaskarżenie uchwały w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

skarga do WSA w sprawie uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

żądanie usunięcia naruszenia interesu prawnego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Planowanie przestrzenne

Powrót na górę strony


Powrót na górę stronyDlaczego Struktura ?

Nazwa przedsiębiorstwa - Struktura - wiąże się z systemowym podejściem do zagadnień kształtowania ładu przestrzennego. Układy przestrzenne, które są obiektem planowania przestrzennego, traktowane są jako elementy systemu, porządkowane przez określoną strukturę. Pojęcie struktura, zgodnie z definicją zamieszczoną w Wikipedii oznacza w szczególności:

W obu wariantach definicji pojawiają się cechy takie jak: rozmieszczenie lub sposób ułożenia, a także relacje. Zarówno sposób ułożenia (rozmieszczenie w przestrzeni), jak i porządek (wzajemne relacje), doskonale odnoszą się do wymogu kształtowania ładu przestrzennego, stanowiącego cel planowania przestrzennego.

Dlatego też w warsztacie planowania przestrzennego często pojawia się systemowe podejście do projektowania, a opis stanu istniejącego i projektowanego wykorzystuje różne struktury, które rejestrujemy w przestrzeni. W zależności od kategorii elementów przestrzennych (klas obiektów przestrzennych) oraz typu relacji, które obrazujemy, planowanie przestrzenne może wykorzystywać rozmaite modele strukturalne. Najczęściej stosowane struktury planistyczne to:

Strukturalne podejście do opisu i kształtowania przestrzeni ułatwia numeryczną reprezentację zasobów przestrzennych, takich jak dane geodezyjno-kartograficzne, informacja przestrzenna, czy też dokumenty planistyczne. Te zagadnienia stanowią istotny zakres działalności naszego przedsiębiorstwa.Powrót na górę strony


Planowanie, urbanistyka, planowanie przestrzenne wzorce projektowe techniki informatyczne Struktura, planowanie przestrzenne, GIS aplikacja udostępniania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Prezentacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z wykorzystaniem aplikacji PHP5 oraz systemu PostgreSQL Część tekstowa (uchwała) Część graficzna (rysunek planu)

Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS! katalog stron Kataloog.org Katalog freekatalog.ovh.org GeoURL Geo Tagged for Geographic Discovery

Nasza firma oferuje usługi z zakresu planowania przestrzennego i rozwoju systemów informacji przestrzennej. Planowanie, urbanistyka, planowanie przestrzenne, to dziedziny o ugruntowanym warsztacie projektowym, których wzorce projektowe gromadzone są od chwili, gdy pojawiły się pierwsze osady i miasta. Obecnie zyskują one nowe narzędzia w postaci technik informatycznych. Przykładowe możliwości prezentuje testowa aplikacja służąca udostępnieniu treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w internecie.

Prezentacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z wykorzystaniem aplikacji PHP5 oraz systemu PostgreSQL

Stosowane przez przedsiębiorstwo Struktura techniki numerycznej prezentacji planów miejscowych:

Prezentacja planu miejscowego sporządzonego w części graficznej w formie wektorowej (OGC Simple Features), a w części tekstowej jako dokumentu XML - akt prawny:

Prezentacja planu miejscowego sporządzonego w części graficznej w formie wektorowej (OGC Simple Features), a w części tekstowej w formie relacyjnej bazy danych: